ข้อมูลกิจกรรมในโครงการ
จดหมายข่าวเกษตรอินทรีย์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต

ฉบับที่ 1
ประจำเดือน มกราคม 2561
ฉบับที่ 2
ประจำเดือน มีนาคม 2561
ฉบับที่ 2
ประจำเดือน มีนาคม 2561
องค์ความรู้
  • หลักการเกษตรอินทรีย์
  • เกษตรอินทรีย์หมายถึง?

ภาพกิจกรรม
  • อบรมและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
  • ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเกษตรอินทรีย์
  • อบรมและส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (สัตว์ปีก)
  • โครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน

Youtube

ติดต่อเรา